ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัด และประเมินผล


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัด และประเมินผล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบริหาร (Management) องค์กรนั้น ต้องประกอบไปด้วย การวางแผน (Planning), การจัดการ (Organization), การนำองค์กร (Leading) และ การควบคุม (Controlling) ซึ่งการควบคุมทำให้ผู้บริหารในอดีตทั้งหลายเผชิญหน้ากับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเนื่องจากปัจจัยมนุษย์ (Human Factor) ที่ควบคุมยากยิ่ง, ความไม่ชัดเจนของสิ่งที่ควบคุม, ความที่ไม่สามารถบอกถึงผลการควบคุมอย่างแน่ชัด ฯลฯ ในขณะที่ปัจจุบันการควบคุม (Controlling) จะถูกปรับบทบาท ไปสู่การสนับสนุน ให้การแนะนำ ปรึกษา เพื่อผลักดันจากภายใน ให้บุคลากรในองค์กร คิดเอง ทำเอง คิดได้ทำเป็น อย่างเหมาะสม จนบรรลุผลสำเร็จตามบทบาทของเหล่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการบริหารแบบเก่า หรือ แบบใหม่ก็ล้วนแต่จะต้องมีกลไก เพื่อให้สามารถติดตาม ความก้าวหน้า ความสำเร็จ พัฒนาการของกระบวนการ และผลลัพธ์ที่สู้อุตสาหะวางแผน ลงทุนลงแรงไปนั้น

ดังนั้น จึงมีการพัฒนา เครื่องมือที่ช่วยในการวัด ประเมิน และพัฒนากระบวนการ และผลลัพธ์ของการดำเนินการทั้งหลายภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องและส่งผลต่อกลยุทธ์และบรรลุนโยบาย วิสัยทัศน์ขององค์กร เครื่องมือนั้นคือ ดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก (Key Performance Index: KPI) นั่นเอง

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน